Dataskyddspolicy

Personuppgiftsansvarig: FM Finans AB org.nr 556390–3904 och / eller FM Factoring AB org.nr. 556901–5638.

Kontaktuppgifter: 031-715 20 25, info@fmfinans.se,

Gamla Särövägen 4, 436 51 Hovås

FM Finans AB och FM Factoring AB är personuppgiftsansvariga och behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och följer även i övrigt svensk dataskyddslagstiftning. FM Finans AB och FM Factoring AB stävar efter att behandla dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet och har upprättat denna policy för att ge dig övergripande information om hur vi samlar in och använder uppgifterna. Policyn förklarar också dina rättigheter gentemot oss gällande personuppgifter som behandlas hos oss.

Denna dataskyddspolicy är gemensam för FM Finans AB och dess helägda dotterbolag FM Factoring AB. Om viss behandling utförs eller endast är relevant för ett av bolagen noteras detta särskilt i denna policy.

DEFINITIONER

Personuppgifter – all information som direkt eller indirekt kan relateras till en fysisk person.

Behandling – all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering, lagring, överföring, inspelning och gallring etc.

Vi och Oss – FM Finans AB och / eller FM Factoring AB

VILKA UPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH HUR

Personuppgifter enligt nedan samlas huvudsakligen in när du som verklig huvudman eller företrädare för ett företag ansöker om lån hos oss, du går i borgen eller ställer säkerhet för annan juridisk persons lån eller vi tar kontakt med dig för att låna in pengar i verksamheten. I samband med att vi behandlar din låneansökan, borgensåtagande eller ställande av säkerhet samlar vi också in ytterligare information om dig.

FM Factoring AB samlar också in personuppgifter när bolaget förvärvar eller administrerar kunders fakturor, inklusive kontakt med fakturamottagarens företrädare eller kontaktperson.

Personuppgifter som vi behandlar exemplifieras nedan.

Person- och kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, adressuppgifter, e-post och telefonnummer etc.

Finansiell information såsom ekonomiska tillgångar, inkomsthistorik, betalningsanmärkningar, kreditåtaganden, anställningsform, arbetsgivare, bolagsengagemang och kontonummer.

Historisk information om du tidigare haft eller har befintliga lån hos oss kontrolleras även detta och hur din betalningshistorik ser ut.

I VILKET ÄNDAMÅL VI BEHANDLAR UPPGIFTERNA

Vi samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt och alla uppgifter behandlas så länge som det finns en rättslig grund i enlighet med de i dataskyddsförordningen uppräknade rättsliga grunderna enligt nedan.

  1. för att vi ska kunna utföra skyldigheter och åtaganden gentemot dig som vi avtalat om eller för förberedelse av sådant avtal,
  2. för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller myndighetsbeslut och därmed följa de lagar som gäller för vår verksamhet,
  3. vi eller någon av våra samarbetspartner har ett berättigat intresse av behandlingen,
  4. du har samtyckt till behandlingen.

Dina personuppgifter behandlas exempelvis i syfte att:

  • i enlighet med de rättsliga grunderna i a) och b) säkerställa att du är den du utger dig för när du, i egenskap av firmatecknare eller företrädare för en juridisk person eller firma, ansöker om lån.
  • i enlighet med de rättsliga grunderna i a) och c) dokumentera, administrera och fullgöra avtal mellan oss och ett kundföretag som du är firmatecknare, verklig huvudman eller företrädare för. För att kunna ingå avtal är det en förutsättning att vi får ta del av personuppgifter om firmatecknare och företrädare för företaget.
  • i enlighet med de rättsliga grunderna i a) och c) dokumentera, administrera och fullgöra avtal mellan oss och dig som lånar in pengar i vår verksamhet.
  • i enlighet med de rättsliga grunderna i a), b) eller c) göra en bedömning av din förmåga att betala tillbaka ett lån och riskanalys i samband med att du går i borgen för ett lån som har eller ska lämnas till ett företag.
  • i enlighet med den rättsliga grunden i b) behandla personuppgifterna i bokföringsändamål eller för rapportering till myndigheter såsom Skatteverket, Polismyndigheten eller Finansinspektionen m.fl.

DINA UPPGIFTER KAN DELAS MED ANDRA

Dina uppgifter kan komma att delas eller överföras till en tredje part i enlighet med syften som listas nedan. I fall vi delar dina personuppgifter med tredje part vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert med en adekvat skyddsnivå vid överföring och delning.

Kreditupplysningsföretag m.fl. – dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster för att bedöma din kreditvärdighet. De kreditupplysningsföretag vi samarbetar med i dagsläget är:

Creditsafe i Sverige AB, org.nr 556514–4408
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg
Tel: 031-725 50 00

Finansiärer – vi kan komma att dela dina personuppgifter till finansiärer i syfte att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här dataskyddspolicyn.

Myndigheter – vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket, Polismyndigheten eller andra som vi enligt lag är skyldiga att lämna informationen till. Exempelvis måste information för åtgärder mot penningtvätt och terrorlagstiftning lämnas enligt lag.

Revisorer och andra konsulter – kan komma att få ta del av dina personuppgifter.

Bolag inom koncernen – vi kan komma att överföra och dela dina personuppgifter till bolag inom den bolagskoncern som FM Finans AB och FM Factoring AB tillhör.

Avyttring – vi kan komma att dela din information till tredje parter såsom säljare eller köpare om vi säljer eller köper tillgångar, kundfordringar eller en verksamhet. Även i det fall vi säljer en väsentlig del av vår verksamhet kan dina personuppgifter lämnas till en potentiell köpare.

VAR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES. Om dina uppgifter behandlas utanför EU eller EES, exempelvis när Microsoft Office support nyttjas, genomför vi alla rimliga och tekniska åtgärder för att se till att behandlingen sker på ett säkert sätt. Vidare säkerställer vi att behandlingen är tillåten enligt dataskyddslagstiftningen.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt och så länge som det finns rättslig grund för det. Generellt innebär det att vi sparar uppgifterna så länge avtalsförhållandet med dig består. Uppgifter kan dock komma att sparas längre tid på grund av viss lagstiftning. Exempelvis sparas uppgifter som är hänförliga till lån eller köp i 7 år plus innevarande år i enlighet med bokföringslagen (1999:1078) och i 5 år i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

VAD DU HAR FÖR RÄTTIGHETER

Registerutdrag – du kan kostnadsfritt begära att få en kopia på de personuppgifter som behandlas om dig.

Rättelse – du kan begära att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga justeras.

Radering och invändning – du har rätt att begära att uppgifter som du anser inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in raderas. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss som hindrar oss från att omedelbart radera uppgifterna. Vi kan också göra bedömningen att uppgifterna inte kan raderas eftersom ändamålet kvarstår eller vi behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Begränsning – om du begärt en rättelse eller radering av personuppgifter har du rätt att också begära en begränsning av behandlingen under tiden din begäran prövas.

Klagomål – du har rätt att framföra klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, (imy.se), om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lagstiftning.

KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktuppgifter till oss finner du högst upp på sida 1 i denna policy eller på vår hemsida www.fmfinans.se.